1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach POPW

Zapraszamy wszystkich producentów z branży meblarskiej działających na terenie Polski Wschodniej do zapoznania się z Regulaminem konkursu dla poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP w ramach POPW oraz prosimy o zgłaszanie do niego uwag.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą działającym lub gotowym podjąć działania w konsorcjum i masz pomysł na stworzenie innowacyjnego produktu sieciowego, który swoim zasięgiem obejmie teren przynajmniej jednego województwa Polski Wschodniej i wpisze się on w zakres Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji, to jest to doskonały moment na rozpoczęcie działań w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.

Projekty wsparte w ramach działania przyczyniać się będą do:
• rozwoju działalności gospodarczej i wzrostu konkurencyjności MŚP,
• integracji działalności MŚP w obrębie tworzonych konsorcjów,
• tworzenia nowych miejsc pracy, w szczególności stanowiących atrakcyjną alternatywę dla zatrudnienia w rolnictwie,
• aktywizacji społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności rozwoju obszarów wiejskich.

Z działania mogą skorzystać Konsorcja MŚP.

Regulamin konkursu jest udostępniony do wglądu na stronie internetowej PARP:
www.popw.parp.gov.pl/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp/poddzialanie-1-3-2-tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp

Uwagi można zgłaszać w terminie do 10 lutego 2017 r.

Wszystkie uwagi prosimy przesyłać na adres brstudio@brstudio.eu lub oigpm@oigpm.org.pl.