Meblarze chcą zatrudniać

Oceny dotyczące przewidywanego zatrudnienia w branży meblarskiej od lipca 2013 r. wskazują na optymizm menadżerów. W miesiącu lipcu wskaźnik ten wyniósł +5,2, w sierpniu +14,3, a z kolei we wrześniu +12,6. Ponieważ wskaźnik koniunktury mówiący o przewidywaniach odnośnie stanu zatrudnienia przez ostatnie dwa lata, a z incydentalnymi przerwami nawet od 2008 roku, utrzymywał wartości negatywne to plany dotyczące zwiększania zatrudnienia należy uznać za istotnie zmieniające obraz sytuacji w branży. W analizowanym okresie wskaźniki koniunktury w zakresie przewidywanego zatrudnienia w branży meblarskiej były najwyższe spośród wszystkich branż przetwórstwa przemysłowego!

Według publikacji GUS „Nakłady i wyniki przemysłu” liczba zatrudnionych w branży meblarskiej we wszystkich firmach, bez względu na ich wielkość, na koniec pierwszego półrocza 2013 roku spadła w ciągu roku o 2,7% czyli o około 3 500 etatów. Łączna liczba zatrudnionych w tym okresie wyniosła 123,9 tys.

Najwyższy spadek w zatrudnieniu, o ok. 5%, miał miejsce w przypadku firm małych – jednocześnie nominalnie w tej grupie jest najmniej zatrudnionych – bo 25 tys. osób. Z kolei niewiele ponad 2% wyniósł spadek liczby zatrudnionych w dużych i średnich firmach.

Tabela Zatrudnienie w branży meblarskiej w I kwartale 2013 r.

Zatrudnienie I-II kw 2013 w tys. I-II kw 2012 w tys. I-II kw 2012 =100
Firmy razem 123,9 127,4 97,3
Firmy duże i średnie 98,9 101,2 97,7
Firmy małe 25,0 26,2 95,4

Wyniki branży meblarskiej powinny nastrajać optymistycznie. Na podkreślenie zasługują ostatnie wyniki. Wartość produkcji sprzedanej mebli w sierpniu 2013 roku wyniosła 2 mld 396,4 mln zł. W ciągu tego miesiąca zanotowano w skali całej branży poprawę wyniku o ponad 13%. Wynik produkcji sprzedanej mebli w sierpniu jest najwyższy od początku roku.