pol    en

B+R Studio Tomasz Wiktorski, wykonując ciążący na nim na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) obowiązek informacyjny, niniejszym składa względem reprezentantów lub osób kontaktowych z ramienia Lectra bądź Klientów lub potencjalnych Klientów Lectra, zwanych „Pan/Pani” następujące oświadczenia

1.            B+R Studio Tomasz Wiktorski  z siedzibą w Kietlinie przy ul. Słoneczna 3, 97-500 Radomsko („Wykonawca”) zawarł w dniu _13.02.2024 r._     z Lectra Deutschland GMBH Sp Z o. o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiśniowa 40/12 („Lectra”) umowę, zwaną dalej „Umową”. W związku z zawarciem Umowy B+R Studio Tomasz Wiktorski przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących reprezentantami lub osobami kontaktowymi z ramienia Lectra, bądź Klientów lub potencjalnych Klientów Lectra („Dane osobowe Klientów”),

2.            B+R Studio informuje, że jest administratorem (w rozumieniu RODO) Pana/Pani Danych osobowych. Z B+R Studio Tomasz Wiktorski, jako administratorem Danych osobowych, można skontaktować się wysyłając pismo na adres siedziby B+R Studio Tomasz Wiktorski lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.            Dane osobowe w zakresie służbowych danych kontaktowych takie jak: Imię Nazwisko, numer telefonu, email, stanowisko, nazwa firmy, adres służbowy zostały przekazane Wykonawcy przez Lectra. Mogą też być podawane bezpośrednio Wykonawcy przez same osoby, których dotyczą, podczas bezpośredniego kontaktu.

4.            Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w następujących celach:

a)            prowadzenie bieżących kontaktów w sprawach związanych ze współpracą, zarówno przez B+R Studio Tomasz Wiktorski oraz LECTRA a co za tym idzie – w celu zapewnienia komunikacji z B+R Studio Tomasz Wiktorski lub LECTRA

b)           rozpatrywanie Pana/Pani skarg, wniosków, a także obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń związanych z umową, w tym na potrzeby prowadzenia ewentualnych postępowań dotyczących sporów,

c)            realizacja procedur wewnętrznych B+R Studio Tomasz Wiktorski lub Lectra, w tym dotyczących archiwizacji danych zgodnie z wewnętrznymi okresami retencji podmiotów

d)           utrwalenie Danych osobowych w dokumentacji projektowej i systemach informatycznych B+R Studio Tomasz Wiktorski lub LECTRA celem prawidłowej realizacji obowiązków powierzonych przez Lectra na podstawie Umowy;

5.            Dane osobowe klientów będą ujawnione upoważnionym pracownikom lub współpracownikom B+R Studio Tomasz Wiktorski, jak też następującym odbiorcom:

a)            Podmiotom udzielającym Wykonawcy usług wsparcia, w szczególności dostawcom infrastruktury IT, rozwiązań chmurowych, usług informatycznych, utrzymaniowych, archiwizacyjnych),

b)           podmiotom LECTRA, w szczególności jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, regulacyjnych, procedur wewnętrznych LECTRA oraz podmiotów  LECTRA oraz jeżeli jest to niezbędne z uwagi na sposób organizacji oraz prowadzenia działalności przez podmioty LECTRA;

c)            podmiotom, którym Wykonawca będzie obowiązany udzielić dostępu do Danych osobowych klientów na podstawie przepisów prawa (np. organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości, Policja, Prokuratura);

6.            Odbiorcami Danych osobowych Klientów będą:

a)            upoważnieni pracownicy B+R Studio Tomasz Wiktorski oraz Lectra;

b)           Lectra, w celu umożliwienia komunikacji z klientami lub potencjalnymi klientami;

c)            podmioty, którym B+R Studio Tomasz Wiktorski będzie obowiązany udzielić dostępu do Danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. organy państwowe, organy wymiaru sprawiedliwości, Policja, Prokuratura);

7.            W przypadku zbierania danych bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, Wykonawca informuje, że ich podanie jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie ma możliwości zrealizowania wyżej wskazanych celów, a tym samym wykonania umowy.

8.            Każda osoba, której dane osobowe będę przetwarzane przez Wykonawcę, posiada następujące prawa: dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

9.            Dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę w okresie obowiązywania umowy oraz po jej wygaśnięciu – do czasu upływu okresu niezbędnego do wykonania obowiązujących przepisów prawa, w tym do zachowania standardów zawodowych oraz wewnętrznych polityk i procedur B+R Studio Tomasz Wiktorski LECTRA w zakresie archiwizacji dokumentacji.